آموزش

آموزش عمومی مسئولین ایمنی کارگاه ها

آموزش عمومی مسئولین ایمنی کارگاه ها

جزوه ی آموزش عمومی مسئولین ایمنی کارگاه ها

 

اکثر کارگاههاي کشور از نوع کوچک و متوسط با تعداد کارگران کمتر از 25 نفر هستند و حوادث نیز اکثراً در این کارگاهها اتفاق می افتند. با گستردگی و افزایش تعداد کارگاههاي سطح کشور:

  • وجود محدودیتهاي نظارت و کنترل ایمنی در محیط کار
  • لزوم بکارگیري مسئول ایمنی کارگاه ها به منظور کشف خطرات پنهان شرایط و اعمال نا ایمن محیط کار
  • بهبود شرایط محیط کار و کاهش حوادث در کمترین زمان

بیش از پیش احساس می شود.

همچنین انجام اقدامات ایمنی همزمان با کار و بدون اتلاف وقت، جلب حداکثر مشارکت و همکاري بین کارگر و کارفرما و افزایش بهره وري و افزایش سود از مزایاي مورد انتظار بکارگیري مسئولین ایمنی در کارگاههاي سطح کشور می باشد.

در این راستا و در اجراي آیین نامه بکارگیري مسئولین ایمنی در کارگاه هاي سطح کشور و بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده توسط معاون محترم روابط کار، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی مسئولین ایمنی کارگاه ها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اقدام به تهیه کتابچه حاضر تحت عنوان «آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار براي مسئولین ایمنی کارگاهها » نموده است تا…

 

          >>  دانلود جزوه ی کامل آموزش عمومی مسئولین ایمنی کارگاه ها