آموزش

ابزار ایمنی کار در ارتفاع

ابزار ایمنی کار در ارتفاع

 

 كمربندهاي ايمني

وسايلي هستند كه براي محافظت افراد در برابر سقوط مورد استفاده قرار مي گيرند . كمربندهاي ايمني براي محافظت افراد از سقوط از ارتفاع هاي كوتاه مفيد مي باشند زيرا هر چه ارتفاع سقوط فرد بيشتر باشد. فرد در انتهاي مسير، فشار زيادتري بر كمربند وارد كرده و به همان نسبت نيز احتمال ايجاد جراحات شديد دراثر توقف ناگهاني فرد درپايان مسير سقوط بيشتر مي شود.

 

هارنس (یراق ایمنی)

هارنس PETZL CORAX

يراقهاي ايمني نوع ديگري از تجهيزات حفاظتي در برابر سقوط مي باشندكه نحوه طراحي آنها بگونه اي است كه نيروهاي ناشي از سقوط افر اد علاوه بر ناحيه كمر بر روي قسمتهاي ديگر بدن نيز توزيع شده و در نتيجه از شدت جراحات احتمالي كاسته مي شود . اين وسايل انواع مختلفي دارند، براي مثال نوعي از آنها علاوه به داشتن كمربند براي حمايت از ناحيه كمر داراي يراق ويژه براي حمايت از ناحيه سينه و شانه ها نيز مي باشد . نوع ديگري علاوه بر قسمتهاي ذكر شده داراي تسمه هاي اضافي براي حمايت از ناحيه رانها نيز مي باشند . نوع د يگر يراقهاي ايمني همانند يك نشيمنگاه طراحي شده است بطوري كه فرد به حالت نشسته دردرون آن قرار گرفته ونيروي ناشي از وزن فرد در قسمت زيادي از بدن توزيع مي گردد . بطوركلي يراق هاي ايمني درمقايسه با كمربندهاي ايمني ، نيروهاي ناشي از سقوط فرد را در بخش وسيعتري از بدن توزيع كرده و بنابراين امكان جراحات وارده را كاهش مي دهند .

 

وسايل ايمني صعود :

تجهيزات حفاظتي هستند كه در هنگام صعود بطور موقت يا دائم به نقاط ثابت نظير نردبان ها، برج ها، پل ها، آنتن ها و موارد مشابه وصل شده، از طرف ديگر با اتصال به كمربند يا يراق ايمني كاربر از سقوط فرد در هنگام بالا رفتن و صعود از ارتفاعات پيشگيري مي كند.

شبكه يا تورهاي ايمني :

شامل شبكه هاي توري قابل ارتجاع مي باشند كه در زير پاي كارگران در هنگام كار در ارتفاعات نظير ساختمانهاي بلند گسترده شده و در صورت سقوط احتمالي افرا د از وارد شدن جراحات شديد جلوگيري مي كند.

تور ايمنيطناب نجات :

طنابی است كه از طريق آن كمربند و يا يراق ايمني به يك نقطة ثابت متصل مي شود . براساس استانداردها طناب نجات و همچنين اتصال آن به تجهيزات ايمني بايد حداقل توانايي تحمل 5400 پوند بار ثابت را داشته باشند.

Beal TOP WORk 10.5mm

Beal TOP WORk 10.5mm

لنیارد :

يك طناب با تسمه كوتاه قابل انعطاف است كه از طريق آن كمربند يا يراق ايمني به طناب نجات شكل و به طناب نجات از لنگر يا D متصل مي شود . اتصال لنیارد به كمربند ايمني از طريق يك حلقه گيره ويژه صورت مي گيرد.

Beal DYNA PRO AIR V HOOK

Beal DYNA PRO AIR V HOOK