آموزش

ابزار ایمنی کار در ارتفاع

ابزار ایمنی کار در ارتفاع

 

 کمربندهای ایمنی

وسایلی هستند که برای محافظت افراد در برابر سقوط مورد استفاده قرار می گیرند . کمربندهای ایمنی برای محافظت افراد از سقوط از ارتفاع های کوتاه مفید می باشند زیرا هر چه ارتفاع سقوط فرد بیشتر باشد. فرد در انتهای مسیر، فشار زیادتری بر کمربند وارد کرده و به همان نسبت نیز احتمال ایجاد جراحات شدید دراثر توقف ناگهانی فرد درپایان مسیر سقوط بیشتر می شود.

 

هارنس (یراق ایمنی)

هارنس PETZL CORAX

یراقهای ایمنی نوع دیگری از تجهیزات حفاظتی در برابر سقوط می باشندکه نحوه طراحی آنها بگونه ای است که نیروهای ناشی از سقوط افر اد علاوه بر ناحیه کمر بر روی قسمتهای دیگر بدن نیز توزیع شده و در نتیجه از شدت جراحات احتمالی کاسته می شود . این وسایل انواع مختلفی دارند، برای مثال نوعی از آنها علاوه به داشتن کمربند برای حمایت از ناحیه کمر دارای یراق ویژه برای حمایت از ناحیه سینه و شانه ها نیز می باشد . نوع دیگری علاوه بر قسمتهای ذکر شده دارای تسمه های اضافی برای حمایت از ناحیه رانها نیز می باشند . نوع د یگر یراقهای ایمنی همانند یک نشیمنگاه طراحی شده است بطوری که فرد به حالت نشسته دردرون آن قرار گرفته ونیروی ناشی از وزن فرد در قسمت زیادی از بدن توزیع می گردد . بطورکلی یراق های ایمنی درمقایسه با کمربندهای ایمنی ، نیروهای ناشی از سقوط فرد را در بخش وسیعتری از بدن توزیع کرده و بنابراین امکان جراحات وارده را کاهش می دهند .

 

وسایل ایمنی صعود :

تجهیزات حفاظتی هستند که در هنگام صعود بطور موقت یا دائم به نقاط ثابت نظیر نردبان ها، برج ها، پل ها، آنتن ها و موارد مشابه وصل شده، از طرف دیگر با اتصال به کمربند یا یراق ایمنی کاربر از سقوط فرد در هنگام بالا رفتن و صعود از ارتفاعات پیشگیری می کند.

شبکه یا تورهای ایمنی :

شامل شبکه های توری قابل ارتجاع می باشند که در زیر پای کارگران در هنگام کار در ارتفاعات نظیر ساختمانهای بلند گسترده شده و در صورت سقوط احتمالی افرا د از وارد شدن جراحات شدید جلوگیری می کند.

تور ایمنیطناب نجات :

طنابی است که از طریق آن کمربند و یا یراق ایمنی به یک نقطه ثابت متصل می شود . براساس استانداردها طناب نجات و همچنین اتصال آن به تجهیزات ایمنی باید حداقل توانایی تحمل 5400 پوند بار ثابت را داشته باشند.

Beal TOP WORk 10.5mm

Beal TOP WORk 10.5mm

لنیارد :

یک طناب با تسمه کوتاه قابل انعطاف است که از طریق آن کمربند یا یراق ایمنی به طناب نجات شکل و به طناب نجات از لنگر یا D متصل می شود . اتصال لنیارد به کمربند ایمنی از طریق یک حلقه گیره ویژه صورت می گیرد.

Beal DYNA PRO AIR V HOOK

Beal DYNA PRO AIR V HOOK