آموزش

فرآيند آموزش در حفاظت فردی

فرآيند آموزش در حفاظت فردی

فرآيند آموزش در حفاظت فردیفرآيند آموزش در حفاظت فردی

 

آموزش عملي استفاده از وسايل حفاظتحفاظت فردیبخش اساسي از فرآيند آموزش در حفاظت فردی است . لازم است كه قبل از استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ، كارآموزي صورت گرفته و به طور مرتب تكرار شود . آموزش عملي علاوه براينكه پرسنل را به اهميت استفاده از وسايل حفاظت فردي آگاه مي سازد امكان آشنايي شاغلين با اینگونه تجهيزات را در يك محيط ايمن فراهم مي آورد. يك برنامة آموزش عملي موفق ممكن است شامل موارد زير باشد :

  • تشريح خطر و شرايطي كه استفاده از وسايل حفاظتي را ضروري مي سازد.
  • تشريح اقداماتي كه در رابطه با خطرات موجود انجام شده و يا مي توان انجام داد.
  • توضيح درباره علت انتخاب وسايل حفاظت فردي موجود
  • بحث و بررسي توانايي ها و محدوديتهاي وسايل انتخاب شده
  • نشان دادن روشهاي صحيح استفاده از وسايل حفاظت فردي شامل نحوه پوشيدن و در آوردن آنها
  • فراهم آوردن فرصت براي افراد جهت استفاده عملي از وسايل
  • بحث درباره روشهاي نظافت ، بازرسي و نگهداري آنها.