آموزش

فرآیند آموزش در حفاظت فردی

فرآيند آموزش در حفاظت فردی

فرآیند آموزش در حفاظت فردیفرآیند آموزش در حفاظت فردی

 

آموزش عملی استفاده از وسایل حفاظتحفاظت فردیبخش اساسی از فرآیند آموزش در حفاظت فردی است . لازم است که قبل از استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، کارآموزی صورت گرفته و به طور مرتب تکرار شود . آموزش عملی علاوه براینکه پرسنل را به اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی آگاه می سازد امکان آشنایی شاغلین با اینگونه تجهیزات را در یک محیط ایمن فراهم می آورد. یک برنامه آموزش عملی موفق ممکن است شامل موارد زیر باشد :

  • تشریح خطر و شرایطی که استفاده از وسایل حفاظتی را ضروری می سازد.
  • تشریح اقداماتی که در رابطه با خطرات موجود انجام شده و یا می توان انجام داد.
  • توضیح درباره علت انتخاب وسایل حفاظت فردی موجود
  • بحث و بررسی توانایی ها و محدودیتهای وسایل انتخاب شده
  • نشان دادن روشهای صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی شامل نحوه پوشیدن و در آوردن آنها
  • فراهم آوردن فرصت برای افراد جهت استفاده عملی از وسایل
  • بحث درباره روشهای نظافت ، بازرسی و نگهداری آنها.