آموزش

وسایل حفاظت فردی تنفسی

انواع رسپیراتور

وسایل حفاظت فردی تنفسی

یکی از مهمترین راههای اصلی تماس با مواد زیان آور موجود در هوا، راه تنفسی است. مواد زیان آور می توانند باعث وارد شدن صدمات فیزیکی و ایجاد تحریک درسیستم تنفسی شده و یا پس از جذب در ریه ها به قسمت های دیگر بدن نیز منتقل شوند.

در حیطه علم بهداشت و ایمنی حرفه ای ، رسپیراتور عبارت از وسیله ای است برای محافظت در برابر مواد سمی موجود در هوا. این وسایل بر روی دهان و بینی قرارگرفته و با تأمین هوای پاک و یا از طریق زدودن آلاینده های موجود در هوای تنفسی ، هوای مورد نیاز فرد را تأمین می نمایند.

رسپیراتورها از نظر اندازه طیف وسیعی دارند، در حالیکه تعدادی از آنها تنها روی بینی را می پوشانند، بعضی دیگر ازانواع آنها کل بدن استفاده کننده را پوشش می دهند. به عبارت دیگر وسایل حفاظت تنفسی یا رسپیراتورها وسایلی هستند که برای ممانعت از ورود مواد زیان آور به داخل دستگاه تنفسی درمحیطهایی که پتانسیل استنشاق گازها ، بخارات ، فیوم ها ، میستها و گرد و غبارهای سمی یا محرک وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

رسپیراتور می تواند از طریق فیلتراسیون هوای آلوده محیط کار ( رسپیراتور تصفیه کننده )  یا استفاده از یک منبع جداگانه هوا ( رسپیراتور تأمین کننده هوا ) منبع هوای تمیز باشد.

هر دو دسته از رسپیراتورهای تصفیه کننده و تأمین کننده هوا خود نیز ممکن است به انواعی که بطور محکم بر روی صورت می نشیند و هودهای که بطور محکم روی صورت قرار نگرفته و ممکن است ناحیه سر و یا کل بدن را بپوشانند تقسیم بندی شوند.

موضوع مهم در عملیات رسپیراتورها و همچنین دسته بندی آنها فشار درون قسمت ماسک است که این فشار ممکن است بیشتر و یا کمتر از فشار هوای بیرون باشد . در صورتی که فشار درون ماسک پایین تر از فشار هوای بیرون باشد رسپیراتور در دسته فشارمنفی جای خواهد گرفت و در غیر اینصورت جزء رسپیراتورهای فشار مثبت طبقه بندی خواهد شد. در بحث نشت احتمالی آلاینده ها بدرون رسپیراتورها بحث فشار منفی یا مثبت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

1- رسپیراتورهایی که بطور محکم بر روی صورت می نشینند این نوع رسپیراتورها که اغلب از جنس لاستیک یا پلاستیک ساخته می شوند بطور محکم بر روی صورت کاربر می چسبند.

این نوع ماسکها را در سه دسته کلی تقسیم بندی می کنند:

الف  ربع ماسک

ب  نیم ماسک

ج  تمام صورت

 

2- رسپیراتورهایی که بطور محکم بر روی صورت قرار نمی گیرند:

آنها شامل هودها ، هلمت ها و لباسهای یکسره هستند. در این گونه وسایل که ممکن است برای استفاده های بلند مدت، راحت تر و خنک تر باشند هوای تحت فشار از طریق یک لوله به درون سیستم حفاظتی هدایت می شود. لباسهای یکپارچه می توانند یک تکه و یا دو تکه باشند. درانواع یک تکه ممکن است سوراخهایی برای خروج هوا نیز تأمین شود.