مشاهده همه 7 نتیجه

کپسول 25 کیلوگرمی بیوورسال

1,560,000 تومان
کپسول 25کیلوگرمی بیوورسال مشخصات فنی: تیپ خاموش کننده: 25 کیلوگرم مواد خاموش کننده: بیوورسال آلمان QF-R کاربرد: گروه های آتش A.B.C.D.E.F بدنه:ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : رویال ترکیه- آنتی U.V با پوشش 60 میکرون نازل : پاشنده مخصوص مایع و کف پرتاپ : بیش از 20 متر زمان تخلیه : بیش از 50 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ : آمریکایی یا اتریشی

کپسول 50 کیلوگرمی بیوورسال

2,950,000 تومان
کپسول 50 کیلوگرمی بیوورسال مشخصات فنی: تیپ خاموش کننده: 50 کیلوگرم مواد خاموش کننده: بیوورسال آلمان QF-R کاربرد: گروه های آتش A.B.C.D.E.F بدنه:ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : رویال ترکیه- آنتی U.V با پوشش 60 میکرون نازل : پاشنده مخصوص مایع و کف پرتاپ : بیش از 20 متر زمان تخلیه : بیش از 50 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ : آمریکایی یا اتریشی

کپسول چهارکیلوگرمی بیوورسال

276,000 تومان
کپسول چهار کیلوگرمی بیوورسال مشخصات فنی: تیپ خاموش کننده: 4 کیلوگرم مواد خاموش کننده: بیوورسال آلمان QF-R کاربرد: گروه های آتش A.B.C.D.E.F بدنه:ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : رویال ترکیه- آنتی U.V با پوشش 60 میکرون نازل : پاشنده مخصوص مایع و کف پرتاپ : بیش از 6 متر زمان تخلیه : بیش از 25 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ : آمریکایی یا اتریشی

کپسول دو کیلوگرمی بیوورسال

192,000 تومان
کپسول دو کیلوگرمی بیوورسال مشخصات فنی: تیپ خاموش کننده: 2 کیلوگرم مواد خاموش کننده: بیوورسال آلمان QF-R کاربرد: گروه های آتش A.B.C.D.E.F بدنه:ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : رویال ترکیه- آنتی U.V با پوشش 60 میکرون نازل : پاشنده مخصوص مایع و کف پرتاپ : بیش از 6 متر زمان تخلیه : بیش از 25 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ : آمریکایی یا اتریشی

کپسول دوازده کیلوگرمی بیوورسال

684,000 تومان
کپسول 12 کیلوگرمی بیوورسال مشخصات فنی: تیپ خاموش کننده: 12 کیلوگرم مواد خاموش کننده: بیوورسال آلمان QF-R کاربرد: گروه های آتش A.B.C.D.E.F بدنه:ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : رویال ترکیه- آنتی U.V با پوشش 60 میکرون نازل : پاشنده مخصوص مایع و کف پرتاپ : بیش از 10 متر زمان تخلیه : بیش از 50 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ : آمریکایی یا اتریشی

کپسول شش کیلوگرمی بیوورسال

408,000 تومان
کپسول شش  کیلوگرمی بیوورسال مشخصات فنی: تیپ خاموش کننده: 6 کیلوگرم مواد خاموش کننده: بیوورسال آلمان QF-R کاربرد: گروه های آتش A.B.C.D.E.F بدنه:ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : رویال ترکیه- آنتی U.V با پوشش 60 میکرون نازل : پاشنده مخصوص مایع و کف پرتاپ : بیش از 6 متر زمان تخلیه : بیش از 25 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ : آمریکایی یا اتریشی

کپسول یک کیلوگرمی بیوورسال

168,000 تومان
کپسول یک کیلوگرمی بیوورسال تیپ خاموش کننده :1 کیلوگرم مواد خاموش کننده :بیوورسال آلمان کاربرد :خودرو - مسکونی بدنه :ورق فولاد مبارکه- روغنی 1.5 و 2 میلی رنگ : آبی نازل : پاشنده معمولی زمان تخلیه :بیش از 25 ثانیه با سرعت متوسط رو به بالا شیلنگ: آمریکایی یا اتریشی تولید کننده: بیورسال