نمایش یک نتیجه

کارتریج شیمیائی ABEK1P3

تماس بگیرید
هنگام كاربابخارات آلی ومعدنی از جمله گاز کلر همراه با پودر کلر وگازهای اسيدی، دی اكسيدگوگرد،آمونياك وآلاينده های ذره ای هوا مورد استفاده قرار می گيرد.