دوربین گرمایی MSA EVOLUTION 5800

تماس بگیرید
MSA EVOLUTION 5800 MSA’s Evolution 5800 TIC, the newest addition to MSA’s 5000 Series of Thermal Imaging Cameras, offers state-of-the-art imagery

گازسنج چهارگازه MSA ALTAIR 4X

تماس بگیرید
این دستگاه می تواند چهار گاز را به طور هم‌زمان بسنجد. این گازها شامل گازهای قابل‌احتراق LEL ، اکسیژن O2، مونوکسید کربن CO ، سولفید هیدروژن H2S می باشد.