آموزش

راهنمای دریافت تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی

راهنمای سامانه ی تایید صلاحیت مسوولین HSE

مراحل و اقدامات لازم برای احراز و دریافت تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی:

 

_ شرکت و قبولی در آزمون دوره های آموزش عمومی مسئولان ایمنی ( 40 ساعت) و آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (16 ساعت)

_ مذاکره با کارفرما و اخذ نامه بمنظور معرفی بعنوان مسئول ایمنی به اداره تعاون، کار و رفاه استان جهت بررسی صلاحیت

_ مراجعه و ثبت نام در سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی به آدرس (https://isaap.mcls.gov.ir)

_ درج اطلاعات و مستندات از جمله:

. مدرک تحصیلی، گواهینامه های آموزشی دوره های مذکور، شناسنامه ، کارت ملی، عکس، و اطلاعات سوابق کاری

. مشخصات کارگاه مورد نظر (نام واحد/شرکت، موضوع فعالیت، وسعت کارگاه، کد تامین اجتماعی، تعداد کارکنان)

. صورتجلسات کمیته حفاظت فنی

. معرفی نامه کارفرما یا قرارداد کار مسئول ایمنی

. لیست بیمه حاوی نام و سمت مسئول ایمنی (در صورت وجود) در سامانه مذکور.

_ ارزیابی صلاحیت توسط اداره تعاون، کار و رفاه استان (اداره بازرسی کار) بر مبنای اطلاعات و مستندات مذکور، سطح ریسک کارگاه و الزامات آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها

پس از تایید ارزیابی، گواهی تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی برای کارگاه مورد نظر، با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر و تمدید مجدد آن تابع شرایط آیین نامه خواهد بود.

_ شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف برای مسئولان ایمنی تایید صلاحیت شده

_ کارفرما مکلف خواهد بود پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبرده قرارداد کار منعقد نماید و حق بیمه تامین اجتماعی وی را پرداخت نماید.

مسئول ایمنی مکلف است مطابق شرح وظایف مندرج در آیین نامه اقدام نماید.

 

منبع:
سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی
sazandegan.info