آموزش, مقالات

دستكش ايمنی

انواع دستکش ایمنی

دستكش های ايمنی

در هر محيط كار با توجه به شرايط كار ، فعاليتهاي فرد ، نوع كار و غيره عوامل مخاطره زاي متعددي وجود دارد كه ميتوانند كيفيت و كارايي دستكش هاي ايمني را تحت تأثير قرار دهند، كه هر كدام مي توانند مبناي مقايسه و انتخاب وسيله حفاظتی مورد نظر باشند . .

درشكل زير برخي از عوامل مخاطره آميز به همراه علائم بين المللي آنها نشان داده شده است.

این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل مواد شیمیایی مقاوم هستند. دستکش مقاوم شیمیایی
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل مواد شیمیایی ضعیف مقاوم هستند. دستکش مواد شیمیایی ضعیف
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقاب گرما و حرارت لمقاوم هستند. دستکش مقاوم حرارت
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل سرما  مقاوم هستند. دستکش مقاوم سرما
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل آلودگی رادیو اکتیو مقاوم هستند. دستکش آلودگی رادیو اکتیو
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل تشعشع یونیزاسیونی مقاوم هستند. دستکش مقاوم تشعشع یونیزاسیونی
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل خطرات مکانیکی مقاوم هستند. دستکش مقاوم مکانیکی
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل عوامل میکروبی مقاوم هستند. دستکش میکروبی

 

 

خطرات شيميايی :

انتخاب دستكش هاي ايمني براي محافظت در برابر خطرات مواد شيميايي بالاخص مايعات خورنده و سمي اساساً با توجه به دو معيار اساسي درباره عملكرد دستكش صورت مي گيرد:

 

نفوذ و نشت :

نفوذ فرآيندي است كه در طي آن ماده شيميايي از درون يك لايه حفاظتي بدون منفذ ، سوراخ ريز و سوزني شكل يا هر روزنه غير قابل مشاهده با چشم عبور كند .

در آزمون هاي مربوطه ، مايع مورد نظردر يك ظرف نمونه مورد آزمايش ( دستكش حفاظتي ) قرار گفته و زمان مورد نياز براي ظهور و رديابي اولين نشانه هاي ماده شيميايي مورد نظر درطرف ديگر نمونه اندازه گيري مي شود .

زمان اندازه گيري شده را زمان نشت مي نامند .

 

جهت ارزيابي سريعتر و آسان انواع دستكش هاي حفاظتي از كدهاي رنگي سبز، زرد و قرمز نيز استفاده شده است كه مفهوم هر رنگ در جدول زير ارائه شده است.

بدين ترتيب مي توان سريعاً و تنها از طريق مشاهده كد رنگي دستكش مناسب با كار در مورد ماده شيميايي را تعيين كرد.

كد رنگي و مفهوم آن:

سبز:  اين دستكش براي كار با ماده شيميايي مورد نظر بسيار مناسب است

زرد اين دستكش براي كار با ماده شيميايي مورد نظر تنها با رعايت احتياط هاي لازم مناسب است

قرمز:  اين دستكش براي كار با ماده شيميايي مورد نظر مناسب نيست از كار با آن پرهيز كنيد.

 

سطح حفاظتي در انواع دستكش ها متفاوت مي باشد .

بطور مثال ، براساس طول كلي دستكش سه اندازه زير و براي دستكش هاي چرمي ساقه دار پيشنهاد مي شود :

 

اندازه دستكش و طول دستكش

كوتاه  – 300 ميليمتر

متوسط  – 350 ميليمتر

بلند –  400 ميليمتر