آموزش, مقالات

دستکش ایمنی

انواع دستکش ایمنی

دستکش های ایمنی

در هر محیط کار با توجه به شرایط کار ، فعالیتهای فرد ، نوع کار و غیره عوامل مخاطره زای متعددی وجود دارد که میتوانند کیفیت و کارایی دستکش های ایمنی را تحت تأثیر قرار دهند، که هر کدام می توانند مبنای مقایسه و انتخاب وسیله حفاظتی مورد نظر باشند . .

درشکل زیر برخی از عوامل مخاطره آمیز به همراه علائم بین المللی آنها نشان داده شده است.

این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل مواد شیمیایی مقاوم هستند. دستکش مقاوم شیمیایی
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل مواد شیمیایی ضعیف مقاوم هستند. دستکش مواد شیمیایی ضعیف
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقاب گرما و حرارت لمقاوم هستند. دستکش مقاوم حرارت
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل سرما  مقاوم هستند. دستکش مقاوم سرما
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل آلودگی رادیو اکتیو مقاوم هستند. دستکش آلودگی رادیو اکتیو
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل تشعشع یونیزاسیونی مقاوم هستند. دستکش مقاوم تشعشع یونیزاسیونی
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل خطرات مکانیکی مقاوم هستند. دستکش مقاوم مکانیکی
این علامت در دستکش هایی استفاده می شود که در مقابل عوامل میکروبی مقاوم هستند. دستکش میکروبی

 

 

خطرات شیمیایی :

انتخاب دستکش های ایمنی برای محافظت در برابر خطرات مواد شیمیایی بالاخص مایعات خورنده و سمی اساساً با توجه به دو معیار اساسی درباره عملکرد دستکش صورت می گیرد:

 

نفوذ و نشت :

نفوذ فرآیندی است که در طی آن ماده شیمیایی از درون یک لایه حفاظتی بدون منفذ ، سوراخ ریز و سوزنی شکل یا هر روزنه غیر قابل مشاهده با چشم عبور کند .

در آزمون های مربوطه ، مایع مورد نظردر یک ظرف نمونه مورد آزمایش ( دستکش حفاظتی ) قرار گفته و زمان مورد نیاز برای ظهور و ردیابی اولین نشانه های ماده شیمیایی مورد نظر درطرف دیگر نمونه اندازه گیری می شود .

زمان اندازه گیری شده را زمان نشت می نامند .

 

جهت ارزیابی سریعتر و آسان انواع دستکش های حفاظتی از کدهای رنگی سبز، زرد و قرمز نیز استفاده شده است که مفهوم هر رنگ در جدول زیر ارائه شده است.

بدین ترتیب می توان سریعاً و تنها از طریق مشاهده کد رنگی دستکش مناسب با کار در مورد ماده شیمیایی را تعیین کرد.

کد رنگی و مفهوم آن:

سبز:  این دستکش برای کار با ماده شیمیایی مورد نظر بسیار مناسب است

زرد این دستکش برای کار با ماده شیمیایی مورد نظر تنها با رعایت احتیاط های لازم مناسب است

قرمز:  این دستکش برای کار با ماده شیمیایی مورد نظر مناسب نیست از کار با آن پرهیز کنید.

 

سطح حفاظتی در انواع دستکش ها متفاوت می باشد .

بطور مثال ، براساس طول کلی دستکش سه اندازه زیر و برای دستکش های چرمی ساقه دار پیشنهاد می شود :

 

اندازه دستکش و طول دستکش

کوتاه  – 300 میلیمتر

متوسط  – 350 میلیمتر

بلند –  400 میلیمتر